PRIRODNI RESURSI

U pogledu privredne razvijenosti, prema važećim kriterijumima, Ugljevik spada u grupu razvijenih opština. Nosilac privrednog razvoja su rudnik uglja i TE Ugljevik, sa godišnjom proizvodnjom od 1.600 GWh električne energije, i eksploatacijom od 1.900.000 tona uglja. Mada eksploatacija traje dosta dugo, pretpostavlja se da se ukupne geološke rezerve uglja u Ugljevičko-Pribojskom basenu kreću i do 430 miliona tona od čega su:

 

1. Bilansne – 285,1 miliona tona
2. Potencijalne – 119, 7 miliona tona
3. Vanbilansne – 25,1 miliona tona

 

tabela_resursi

 

KARAKTERISTIKE UGLJA KOJI SE KORISTI U TE UGLJEVIK:

Komponenta                    % težinski

Ugljenik                                   28.75

Pepeo                                     25.34

Vlaga                                      29.35

Vodonik                                     2.82

Sumpor                                     4.67

Azot                                          0.53

Kiseonik                                   8.54

 

Opština Ugljevik, pored velikih količina uglja i proizvodnje električne energije, raspolaže značajnim rezervama krečnjaka, gline i laporaca kao osnovnih sirovina za proizvodnju cementa. Osim toga nakon uvođenja procesa odsumporavanja dimnih gasova u Termoelektrani Ugljevik nastaće velike količine gipsa (oko 386 000 t/ godini) dovoljnog kvaliteta za njegovu upotrebu u industriji cementa.

 

KARAKTERISTIKE DIMNOG GASA TE UGLJEVIK:

 

Količina gasa (vlažan)        1,460,000 м³ N/h vlažan

Temperatura gasa                       192 ˚C

Pritisak gasa                       O  mm H2O

Voda                                       9.19% zapremine

SO²                                          25,000 mg/m³  N  suv

NO²                                         600      mg/m³  N  suv

O²                                            6%      zapremine

CO²                                       14.04% zapremine

HC1                                        60       mg/m³  N  suv

HF                                           60       mg/m³  N  suv

Prašina                                150     mg/m³  N suva

 

HEMIJSKI SASTAV PEPELA KOJI NASTAJE U TE UGLJEVIK:

jedinjenja

HEMIJSKI SASTAV KREČNJAKA:

Komponenta                              Sadržaj (% težine)

CaCO3                                                                    85,62

Fe2O3                                                                     1,15

Al2O3                                                                      2,65

MgO                                                                       0.431

SiO2                                                                       8,96

CaO                                                                      47,97

Mg CO3                                                                0,901

K2O                                                                        0,241

Na2O                                                                     0,043

P2O5                                                                     0,040

Mn                                                                         165 ppm

Zn                                                                           22 ppm

Cu                                                                           24 ppm

Co                                                                           15 ppm

TiO2                                                                       1670 ppm

Cr                                                                            21 ppm

Pb                                                                           45 ppm

Ni                                                                            50 ppm

Cd                                                                           3 ppm

Zapreminska težina                                               1,2t/m3

Veličina čestice                                                      <100mm

 

Struktura krovinskih litoloških članova na području površinskog kopa Ugljevik- Istok (po vertikalnom geološkom stubu) je sledeća:

 

1. Glinoviti laporci 61%
2. Gline (gaporovite i šljunkovite) 19%
3. Laporci 9,4%
4. Krečnjaci 8,4%
5. Ugljevite gline 1,2%
6. Pješčari 1,2%

 

POLJOPRIVREDA

 

Ukupne zemljišne površine na području opštine Ugljevik iznose 16.415 ha. , od čega na poljoprivredno zemljište otpada 10.294 ha, šumsko 4.247 ha i neplodno tlo 1.874 ha. U ukupnoj strukturi poljoprivrednog zemljišta, obradivo zemljište učestvuje sa 95% od toga oranice i vrtovi čine 74%, voćnjaci 17, 6%, livade 3%, te vinogradi sa neznatnim učešćem. Privatni sektor u ukupnim površinama učestvuje sa 13.400 ha (81,6%), a javni sa 3.015 ha (18,4 %).

image001

Prema izvršenoj kategorizaciji zemljišta za potrebe prostornog plana opštine, na ovom području zemljište prve kategorije učestvuje sa 4,7 %, druge kategorije sa 19, 7 %, treće kategorije 23, 20%, četvrte 9,3%, pete 14, 40%, šeste 16, 80 %, sedme 10,20 % i osme 1,5 %.

image004

Pored povoljne klime najznačajniji resurs za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju je kvalitetno zemljište. Prema podacima iz APIF-a broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području opštine Ugljevik je 553.
Izgradnjom tri protivgradne stanice na području opštine stvoreni su uslovi zaštite usjeva od grada što doprinosi smanjenju šteta uzrokovanih ovim elementarnim nepogodama.

Proizvodna struktura ratarsko povrtlarske grane poljoprivrede je dosta jednostrana i ekstenzivna. Najveće učešće imaju žita (kukuruz i pšenica), zatim stočno krmno bilje i povrtno bilje. Interesantno je da nisu zastupljene najprofitabilnije linije ratarske proizvodnje, industrijsko, ljekovito i aromatično bilje.

Područje opštine Ugljevik spada u poznatije voćarske krajeve, ne samo u Republici Srpskoj već i u odnosu na zemlje okruženja. Voćarstvo je jedna od tradicionalnih i vrlo uspiješnih grana poljoprivrede naše opštine. Pod voćnjacima se nalazi 1.814 ha ili 17,6 % poljoprivrednih površina. U strukturi voća, šljiva dominira sa ukupnom proizvodnjom od 70%, zatim slijede jabuka, kruška itd. Najveći broj stabala šljive evidentan je na području k.o Tutnjevac (118749 stabala), k.o Ugljevik (100882 stabla), k.o Zabrđe (70002 stabla) i k.o Donja Trnova (63560 stablala). Najdominantnija sorta šljive na ovim prostorima je čačanska rana, čačanska ljepotica, čačanska rodna i stenlej.

U godini 2013. izvezeno je od strane naših izvoznika i to: D.O.O. Eksport- inport „Bojin“ Tutnjevac,šljiva u ukupnoj količini od 600-700 tona . Najveći izvoz ostvaren je ka tržištima Rusije, Njemačke i Austrije te manja količina na tržište Slovenije.

Iako najznačajnija grana poljoprivrede, stočarstvo na području naše opštine nije dovoljno razvijeno. Primijetan je smanjen interes poljoprivrednika za uzgoj stoke, u prilog tome govori činjenica da uzgoj stoke ima tendenciju stalnog smanjenja. Najzastupljeniji je uzgoj goveda, svinja, peradi i koka nosilja. Sadašnji stočni fond se nalazi na privatnim gazdinstvima, a najznačajnije farme nalaze se u selima Donja Trnova, Janjari, Tutnjevac, Korenita, Glinje, Gornja Trnova te u Ugljevik Selu. Na području opštine Ugljevik djeluju tri veterinarske organizacije (ambulante).

Proizvodnja mlijeka bilježi pad iz godine u godinu koji se dovodi u vezu sa skupom stočnom hranom, nesigurnim plasmanom mlijeka kao i niskom novčanom podrškom. Na području opštine nema prerađivačkih kapaciteta te se najveće količine mlijeka otkupljuju za potrebe Tuzlanske mljekare.

Prema podacima kojim raspolaže Odjeljenje za poljoprivredu pčelari sa područja opštine Ugljevik raspolažu sa 2. 950 košnica pčela sa prosječnom proizvodnjom od 20 kg meda po košnici. Proizvedeni med je izuzetnog kvaliteta što je rezultat bogate paše i veoma bogatog fluorističkog sastava. U Ugljeviku radi i savremeni pogon za proizvodnju saća i drugog repromaterijala što je takođe, jedan od značajnijih faktora za razvoj ove grane poljoprivrede.

 

LJUDSKI RESURSI

Prema podacima Zavoda za statistiku broj zaposlenih radnika u Ugljeviku 2012.godine je 3524 ( od toga 1035 žena i 2489 muškaraca), što je za 194 radnika više nego u prethodnoj godini.
Godina      2008.     2009.     2010.     2011.     2012.
Muškarci   2541      2549      2451      2363      2489
Žene         1125      1071      1001       967      1035
Svega       3666      3620       3452      3330     3524

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Biro Ugljevik broj nezaposlenih u 2012.godini je 2447, najveći broj nezaposlenih po kvalifikacionoj strukturi je kvalifikovanih radnika (30%), nezaposleni tehničari SSS (28%), nekvalifikovanih radnika (23%), a najviše prijavljenih je starosne dobi 35-40 godina 282 lica.

Ukupan broj penzionera u 2012.godini na području naše opštine po podacima Fonda PIO RS je 1335 penzionera od čega 629 prima starosnu penziju, invalidsku prima 140 a porodičnu 566 penzionera.