KORAK 1

Fizičko lice koje namjerava da obavlja preduzetničku djelatnost podnosi neposredno ili putem pošte zahtjev Odjeljenju za privredu Opštine Ugljevik. Obrazac zahtjeva sa upustvom se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Ugljevik, kao i putem zvanične stranice Opštine Ugljevik http://www.opstinaugljevik.net

S obzirom da registraciona prijava mora biti uredno i tačno popunjena, Opštinska uprava nudi svu potrebnu stručnu pomoć oko popunjavanja zahtjeva i preuzimanja dokumentacije.

Popunjen obrazac i prateći dokumenti se predaju u Šalter sali – Prijem podnesaka u zgradi Opštinske uprave Ugljevik.

Za osnivanje preduzetnika prilaže se:

  • Ovjerena kopija lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina,
  • Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa.

Rok za rješavanje: Ukoliko je zahtjev potpun i uredan, rok za donošenje rješenja o registraciji je dva radna dana.

 

osnivanje_preduzeca

KORAK 2

Nakon dobijanja rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, preduzetnik je u obavezi da izradi pečat kod registrovanog pečatoresca. Potrebna je jedna ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, rok izrade 1 dan.

KORAK 3

Preduzetnik je dužan da se registruje kao poreski obveznik kod Poreske uprave Republike Srpske u roku od osam dana od dana upisa u registar preduzetnika.
Registracija se vrši podnošenjem prijave za registraciju (obrazac PR2 koji se može preuzeti u bilo kojoj jedinici Poreske uprave ili na internet stranici http://www.poreskauprava.org), uz koji se prilaže:

  • Rješenje o registraciji preduzetnika (ovjerena kopija) i
  • Kopija ugovora o vođenju poslovnih knjiga zaključenog sa fizičkim ili pravnim licem.

Ugovor nije potreban ukoliko preduzetnik samostalno vodi poslovne knjige.
Prijava za registraciju predaje se područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu u kojem je registrovano obavljanje preduzetničke djelatnosti. Sjedište Poreske uprave u Ugljeviku nalazi se u zgradi Opštinske uprave Ugljevik. Poreska uprava će na osnovu prijava za registraciju izdati Potvrdu o registraciji kojom se poreskom obvezniku određuje jedinstveni identifikacioni broj, skraćeno JIB, kojeg će poreski obveznik koristiti prilikom prijavljivanja i plaćanja poreza. Nakon dobijanja JIB-a preduzetnik registruje sebe i zaposleno lice u jedinstven sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i podnosi poreske prijave za posebnu republičku taksu, za komunalnu taksu i za akontaciju poreza na dohodak.

KORAK 4

Otvaranje žiro računa u poslovnoj banci – potrebna dokumentacija:

  • zahtjev za otvaranje računa,
  • rješenje o registraciji (kopija),
  • ovjera potpisa lica ovlašćenih za zastupanje i
  • karton deponovanih potpisa ovlašćenih lica za potpisivanje naloga (formular banke).

 

KORAK 5

Preduzetnik je u obavezi da kod ovlašćenih distributera podnose zahtjev za fiskalizaciju, odnosno nabavku fiskalnih kasa. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj: 65/14) propisano je oslobađanje obaveze fiskalizacije (između ostalog) za: samostalne preduzetnike koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u slučaju prodaje sopstvenih proizvoda, samostalne preduzetnike koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezianje dohotka. ( Više o djelatnostima koje su oslobođene obaveza fiskalizacije vidjeti u „Službenom glasniku RS“, broj: 65/14).
Prema Zakonu o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva („Službeni glasnik RS“, broj: 24/09 i 117/11), kao i člana 20. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, strani državljanin ima obavezu da prije početka obavljanja djelatnosti, pribavi radnu dozvolu kod Zavoda za zapošljavanje RS.

 

NADLEŽNOST I ODGOVORNO LICE ZA IZDAVANJE RJEŠENJA

O REGISTRACIJI OSNIVANJA REDUZETNIKA

Organ nadležan za izdavanje rješenja o registraciji osnivanja preduzetnika:

Opštinska uprava UgljevikOdjeljenje za privredu

(ul. Trg Draže Mihajlovića bb, I sprat, kancelarija broj: 19)

Odgovorna osoba:

Jovanović Jelena,

dipl. ekonomista

kontakt telefon: 055/773-764